CALIS 各中心       CALIS(中国高等教育文献保障系统)
  全国中心       文理中心
         工程中心
         医学中心
         农学中心
         中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)
         中英文图书数字化国际合作计划(CADAL)
  JALIS中心       JALIS(江苏省高等教育文献保障系统)
         苏南地区中心
         JALIS工程中心
         JALIS教育学科中心
  地区中心       华东北地区中心
         东北地区中心
         华东南地区中心
         华南地区中心
         华中地区中心
         西北地区中心
         西南地区中心
         东北地区国防文献信息中心
  省中心       省中心